บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือจากท่านทำแบบสอบถามด้านล่างนี้ ผลของการสำรวจที่ได้จะนำมาใช้ในการพัฒนา e-Learning ให้สมบูรณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับท่านมากที่สุด เมื่อตอบแบบสอบถามเสร็จแล้ว โปรดคลิกปุ่ม ส่งแบบสอบถาม

1. อายุ *

น้อยกว่า 20 ปี

20 - 25 ปี

25- 35 ปี

36 - 40 ปี

41 - 45 ปี

45 ปีขึ้นไป


2. เพศ *

ชาย

หญิง


3. การศึกษา *

มัธยมศึกษา

ปวช.

ปวส. /อนุปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

อื่นๆ ระบุ4. อาชีพ *

พนักงานบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

พนักงานบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (สาขา)

พนักงานบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ฝ่ายการตลาด)

นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป


5.ท่านเคยลงทะเบียนเรียนหลักสูตรต่างๆ จากหน่วยงานอื่นผ่านทาง Internet หรือไม่ *

เคย โปรดยกตัวอย่าง

1. ชื่อ Website:
วิชา / หัวข้อ :
จากสถาบัน :

2. ชื่อ Website :
วิชา / หัวข้อ :
จากสถาบัน :

ไม่เคย

จำไม่ได้

6.ท่านสนใจข้อมูลในส่วนไหนของ e-Learning ที่บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำเสนอ (เลือกได้มากกว่า 1 อย่าง) *


หลักสูตรบน e-Learning

แบบทดสอบประกันชีวิต

e-Learning Poll

FAQ

What's New

อื่นๆ โปรดระบุ


7. หลักสูตรด้านใดที่ท่านสนใจ(เลือกได้มากกว่า 3 หลักสูตร) *

ประกันชีวิต

จิตวิทยา

การขาย

การสร้างทีมงาน

การบริการ

การบริหาร

การตลาด

ภาษาอังกฤษ

อื่นๆ โปรดระบุ


8.ท่านผ่านการเรียน e-Learning ในเว็บนี้แล้วเป็นจำนวน *

ยังไม่ผ่าน เหตุผล


1-5 หลักสูตร

6-10 หลักสูตร

11 หลักสูตรขึ้นไป


9.ท่านต้องการให้มีการปรับปรุงส่วนใด / อย่างไร โปรดระบุหมายเหตุ : ข้อที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอกรายละเอียดหรือเลือกรายการให้ครบค่ะ