คำชี้แจง แบบทดสอบมีทั้งหมด 50 ข้อ จงเลือกคำตอบที่ท่านเห็นว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวและคลิกปุ่ม “submit” เมื่อทำเสร็จและระบบจะแสดงคะแนนให้ท่านทราบ