ที่มาของ e-Learning

    บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำระบบการเรียนทางออนไลน์แบบ e-Learning โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมและขยายขอบข่ายความรู้ด้านประกันชีวิตที่ถูกต้องตรงตามมาตรฐานการศึกษาแก่บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษาที่สนใจในธุรกิจประกันชีวิต
2. เพื่อรองรับทางการพัฒนาความรู้บุคลากรทั้งสำนักงานใหญ่ สาขา และฝ่ายการตลาดทั่วประเทศอย่างพร้อมเพรียงกันและทัดเทียมกัน
           พนักงานสามารถเข้าสู่บทเรียนต่างๆ ที่เป็นทั้งบทเรียนหลักและบทเรียนเสริม โดยไม่ต้องรอรับการอบรมประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ของบริษัทฯ มีความรอบรู้เรื่องธุรกิจประกันชีวิต และหลักสูตรอื่นๆ ที่บริษัทฯ สร้างขึ้นให้เหมาะสมกับความต้องการพัฒนาความรู้ในแต่ละด้าน
          นอกจากนี้ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ยังเป็นหน่วยงานแห่งแรกที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบให้เป็นหน่วยงานพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี หลักสูตร "การบัญชีเบื้องต้น" ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


       ได้อะไรจากการเรียน e-Learning

   1. ความรู้ด้านประกันชีวิต และความรู้ในด้านอื่นๆ
ผู้เรียนจะได้รับความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจประกันชีวิต และด้านอื่นๆ เช่น การบริหาร การจัดการ การบริการ การขาย ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เป็นต้น
   2. ข้อมูลของธุรกิจประกันชีวิต
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเรื่องธุรกิจประกันชีวิต ได้อย่างกว้างขวาง
    3.ประสบการณ์
เปิดมุมความคิดให้ผู้เรียนทุกคน แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ แนวคิด และปัญหา ได้อย่างอิสระ
   4. โอกาสในการเรียนรู้
เปิดโอกาสให้พนักงานทุกกลุ่มเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ของบริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึง ทำให้พนักงานสามารถกำหนดความก้าวหน้าของตนเอง และเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ทั่วไปที่สนใจ มีความรู้ในธุรกิจประกันชีวิต และในหลักสูตรอื่นๆ
   5. ความสะดวกในการเรียนรู้
สามารถเข้าสู่บทเรียนได้ทุกช่วงเวลา ทุกสถานที่