ส่วนกิจกรรมการเรียนรู้และอี-เลิร์นนิง สายงานบูรณาการการเรียนรู้
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
123 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-247-0247 ต่อ 1237,1301
โทรสาร : 02-246-9533
email : elearning1@thailife.com
elearning2@thailife.com